hoho, mình thích 2 bài này..., mong cô ấy sẽ biểu diễn đỉnh nhất chương trình này....